Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-840 / 02.12.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК-840
гр. Силистра 02.12.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал. 2 и Заявление с вх. № УТ 806 / 25.11.2013ги скица - предложение от Шермин Мехмед Пехливанова и Аркадий Аркадиев Пехливанов

ДОПУСКАМ :

Да се изработи изменение на ПУП - изменение на план за регулация и изготвяне на план за застрояване за част от УПИ III, кв. 3 на гр. Силистра, за поземлени имоти № 66425.500.3566; № 66425.500.3567; № 66425.500.3568; № 66425.500.3569; № 66425.500.3570 и № 66425.500.3571 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.

Денка Михайлова
За Кмет Община Силистра
съгласно Заповед №ЗК-833/02.12.2013г.

Публикувано на: 04 декември 2013 г. / Печат