Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-907 / 09.12.2013г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-907
гр. Силистра, 09.12.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-852/02.12.2013 г. от Община Силистра е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ І 54, УПИ ІІ 53, УПИ ІІІ 53, УПИ ІV 52, УПИ V 51, УПИ VІ 50, УПИ VІІ 49, УПИ VІІІ 48, кв. 14 по плана на с. Сърпово.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 10 декември 2013 г. / Печат