Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-966 / 16.12.2013г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-966
гр. Силистра, 16.12.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-898/09.12.2013 г. от Кямиле Кадир Мехмед е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ ХІІ 73, УПИ ХІІІ 75, УПИ ХІV общ. и УПИ ХХІІІ общ., кв. 13 по плана на с. Сърпово.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 17 декември 2013 г. / Печат