Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1036/21.12.2013г.


ЗАПОВЕД
№  ЗК-1036
гр. Силистра, 21.12.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Силистра със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-925/16.12.2013 г. от „Агрофикс” ООД е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ Х 2375,2376, кв. 161 и изменение на плана за улична регулация на част от ул. „Хан Аспарух” пред лицето на УПИ ХІ 2374, УПИ Х 2375,2376 и УПИ ІХ 2377,2378, кв. 161 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 21 декември 2013 г. / Печат