Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1042/21.12.2013г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-1042
гр. Силистра, 21.12.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-905/11.12.2013 г. от Сами Сали Мустафа е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ V 340, кв. 23  по плана на с. Брадвари.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 09 януари 2014 г. / Печат