Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-8/06.01.2014г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-8
гр. Силистра, 06.01.2014 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с вх. № УТ 6/03.01.2014 г. и Задание за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ от Сашо Корнелов Ташев, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание , чл. 134 ал. 2, т. 8 от ЗУТ - проектиране на ПУП – план схема, за създаване на устройствена основа за изграждане на инженерна инфраструктура към жилищна сграда на три етажа, обитаем таван и гараж на първи етаж, намиращи се в УПИ IX , кв. 29А по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, съставляван от ПИ № 66425.500.7293 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
II. На основание чл. 140, ал. 1 и 2 от ЗУТ- проектиране на инвестиционна инициатива за изграждане на жилищна сграда на три етажа, обитаем таван и гараж на първи етаж, намиращи се в УПИ IX , кв. 29А по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, съставляван от ПИ № 66425.500.7293 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
Заданието за проектиране  да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и  Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
старши юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 10 януари 2014 г. / Печат