Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-25/09.01.2014г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-25
гр. Силистра, 09.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с  чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ  и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-15/06.01.2014 г. от Тодор Жеков Стоянов е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХХІ 102, кв. 14 по плана на с. Срацимир.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 10 януари 2014 г. / Печат