Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-91 / 23.01.2014г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-91
гр. Силистра, 23.01.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-61/14.01.2014 г. от Нако Панев Янакиев е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХІ 166, кв. 10 по плана на с. Българка (с. Бръчма).

ДИМО СТОЕВ
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед  № ЗК-84/21.01.2014 г.

Публикувано на: 23 януари 2014 г. / Печат