Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Протокол №1


До
Участниците в
Процедура за «Избор на кредитна институция запредоставяне на – дългосроченкредит на Община Силистра»

ОТНОСНО:

Уважаеми дами и господа,

Уведомявам Ви, че на 10.09.2018 г. от 10:00 часа в ст. 202 /Заседателна зала/ на общинска администрация - Силистра, ще се проведе открито заседание за отваряне на оферти по процедура за «Избор на кредитна институция за предоставяне на – дългосрочен кредит на Община Силистра».

На публично заседание, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Обява за избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен кредит на Община Силистра


Община Силистра обвява процедура за избор на кредитна институция за получаване на кредит, съгласно Решение № 702, прието с Протокол № 34 от 22.02.2018 г., изм. с Решение № 841, прието с Протокол № 39 от 19.07.2018 г. на Общински съвет – Силистра.

Изборът на кредитна институция ще се проведе съгласно процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл.19 от ЗОД, приета с Решение № 658 на Общински съвет – гр. Силистра, съгласно протокол № 31 от 30.11.2017 г.

Описание на процедурата: „Избор на кредитна институция за предоставяне на – дългосрочен кредит на Община Силистра“. Предметът обхваща отпускане на дългосрочен кредит в размер на 8 000 000 /осем милиона/ лева за рефинансиране на поетият дългосрочен дълг, одобрен с Решение № 532 от 22.04.2013 г. на Общински съвет гр. Силистра, както и за финансиране на нови обекти от инвестиционната програма на Община Силистра и проекти за програмен период 2014-2020 г. Срок на погасяване – до 10 години считано от датата на подписване на договора при максимален лихвен процент – годишна лихва в размер не повече от 4.5 % /четири цяло и пет на сто/ за целия период на дълга, формиран от ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ НА БНБ плюс предложена от участниците надбавка. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на ипотека на имоти, частна общинска собственост.

Вида на дълга: дългосрочен, инвестиционен револвиращ дълг поет с общински заем.

Методика на определяне на комплексната оценка – въз основа на „икономически най-изгодна оферта“, последните критерии:

Достъп до документацията на процедурата и данните за финансовото на състояние на общината са на разположение на интернет страницата на Община Силистра www.silistra.bg секция „Избор на кредитна институция за предоставяне на – дългосрочен кредит на Община Силистра“, данни за актуалното финансово състояние: www.silistra.bg секция „Финанси“ – финансови отчети.

Срок на валидност на офертата: 120 /сто и двадесет/ дни и започва да тече от датата определена за краен срок за получаване на офертите

Място, срок и начин на подаване на офертите: срокът на подаване на офертите е до 17.00 часа на 04.09.2018 г. Офертите постъпили след този срок се връщат и няма да бъдат разглеждани. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик на следния адрес:

Община Силистра, Град Силистра 7500
ул. „Симеон Велики“ № 33
Информационен център – Деловодство

Адрес, лице за контакт, телефон: гр. Силистра, община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, E-mail: mayor@silistra.bg Телефони: 086/ 824 243, 086/ 816 240, 086 / 816 316, 086 / 816 303 Факс: 086/ 823 343, лице за контакт: д-р Мирослав Тодоров – Зам. –кмет „Финанси и икономика“ 086 / 816 289 и Анелия Василева – началник отдел „Счетоводство и контрол“ и главен счетоводител 086 / 816 316.

Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
Kмет на Община Силистра