Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Културни прояви на Община Силистра


Културни прояви на Община Силистра

Община Силистра провежда активна политика за закрила и развитие на културата, за съхраняване и промотиране на културните ценности на територията на общината. Съгласно чл. 7. (1) от Закона за културното наследство „Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност.

(2) Културна ценност може да бъде и нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна или културна стойност и е от значение за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания”.

Образователни и родолюбиви инициативи

Прояви, свързани със съхраняване на културната идентичност и възраждане на народните празници и обичаи

Прояви и дейности, свързани с интеграционните политики, популяризиране специфичната култура на отделните етнически общности и опознаване на различията