Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за специална образователна подкрепа


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Христо Смирненски" №5
Директор: Сийка Минчева | Телефон: 086/ 823 797 | 0898/ 419 576
E-mail: gpusv@abv.bg
Център за специална образователна подкрепа

Центърът за специална образователна подкрепа в гр. Силистра е държавна институция в системата на предучилищното и училищното образование. Той започва да функционира от 01.08. 2017 г. след преобразуване на Градско помощно училище „Софроний Врачански“ в център за подкрепа за личностно развитие. Центърът осъществява дейността си във връзка и взаимодействие с образователните институции на територията на област Силистра, със специализирани институции за деца, със социални услуги в общността, с лечебни заведения и интегрирани здравно-социални услуги - Центрове за настаняване от семеен тип, Дом за медико-социални грижи на деца, Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост, както и с родителите.

В ЦСОП се извършва:

  1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след оценка на образователните потребности препоръчва обучение в ЦСОП;
  2. Педагогическа и психологическа подкрепа;
  3. Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП;
  4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на І степен на професионална квалификация или за придобиване на квалификация по част от професия.

За подпомагане обучението на деца и ученици от детските градини и училища, които след оценка са насочени за обучение в ЦСОП се организират изнесени групи и паралелки. Обучението в тях се осъществява по индивидуални учебни планове.

Помещенията в ЦСОП са оборудвани с кътове за отдих, социално-битова и учебна дейност, с компютри и Интернет връзка.

За подкрепа на приобщаването, за обучението и възпитанието на децата и учениците се грижи висококвалифициран екип от педагогически специалисти с дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности, психолог, логопед и рехабилитатор на физическите увреждания.