Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за кариерно ориентиране (ЦКО)


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Добрич" №23, ет. 1
E-mail: cko.silistra@gmail.com
Уеб сайт: www.proorientirane.com
Facebook: Център за кариерно ориентиране-Силистра
Център за кариерно ориентиране

Центърът за кариерно ориентиране създаден по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2009-2013.

В периода на действие на проекта Центърът функционира като самостоятелно звено, а след приключването на проекта става структурна част на НАО „Галилео Галилей“. Процедурата бе утвърдена с Решение №678, взето на заседание на Общински съвет-Силистра с Протокол №21 от 21.12.2017 г. от 01.01.2018 г. за промяна в предмета на дейност на НАО „Галилео Галилей“ чрез допълване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране“. Тя се осъществява от трима кариерни консултанти и включва информиране, диагностика, консултиране, обучение в кариерни умения, посредничество и проследяване подпомагането на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия. Кариерните консултанти работят с институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с професионални гилдии, с младежки организации, организират и участват във форуми като модератори, провеждат обучения и кампании.