Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Избори за Европейски парламент - 26 май 2019 г.


Покана относно: Провеждане на консултации за състав на СИК за община Силистра на 17.04.2019 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на общинската администрация


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК

Относно: Провеждане на консултации за състав на СИК за община Силистра на 17.04.2019 година от 10:30 часа в Заседателната зала на общинската администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Указ № 53 от 19.03.2019г.(обн.ДВ,бр.24/22.03.2019г.) на Президента на Република България за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент, чл.91, чл.92, чл.95, чл.96, § 1, т.10 от ДР на Изборния кодекс, Решение 139-ЕП от 10.04.2019г. на ЦИК, Ви уведомявам, че на 17.04.2019 година от 10:30 часа в Заседателната зала на общинската администрация щесе проведат консултации за състав на СИК за Община Силистра.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции:

 1. Партия ГЕРБ - 95 народни представители
 2. Коалиция БСП за България - 79 народни представители
 3. Партия ДПС - 25 народни представители
 4. Коалиция Обединени патриоти - 27 народни представители
 5. Партия Воля - 12 народни представители

Партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:

 • Коалиция "Реформаторски блок;
 • Коалиция "България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден".

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции които не са представине в Народното събрание или в Европейския парламент.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

 1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
 2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
 3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
 4. предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 2, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Консултациите ще се проведат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК.

Лице за контакти: Димитричка Господинова, Началник отдел в общинска администрация - тел.086/816-225; ел.адрес: grao@silistra.bg.

С уважение,
Денка Михайлова/п/

За Кмет на община Силистра
/съгл.Заповед №ЗК-680 / 09.04.2019 г./

Публикувано на: 11 април 2019 г.