Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
ростислав павлов секретар

Ростислав Светославов Павлов

Секретар на Община Силистра

Контакти:
E-mail: R.Pavlov@silistra.bg
Телефони: 086/ 816 241, 086/ 816 222

Биографична справка

Лична информация:
Роден на 8 май 1972 г.
Женен с две дъщери.

Професионален опит:
19.12.2011 г. – Секретар на Община Силистра;
01.11.2010 г. – 10.11.2011 г. – началник-отдел „Връзки с обществеността и международно сътрудничество” в Община Силистра;
18.05.2010 г. – 01.11.2010 г. – началник-отдел „Строителство и контрол” в Община Силистра;
27.01.2003 г. – 18.02.2010 г. – директор, ТП на НОИ – гр. Силистра;
07.04.1999 г. – 27.01.2003 г. – финансов ревизор в ТП на НОИ – гр. Силистра;
01.10.1998 г. – 01.12.1998 г. – стоковед в ЕТ “Роди” гр. Варна;
01.10.1990 г. – 10.01.1991 г. – работник в склад в Предприятие “Млечна промишленост” - Силистра.

Образование:
Висше:
2007 г. – 2008 г. - СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов – Магистър по стопанско управление;
1992 г. – 1997 г. - ИУ гр. Варна – Бакалавър по икономика.
Средно:
1986 г. – 1990 г. - Природо-математическа гимназия “Климент Охридски” гр. Силистра.


денка михайлова заместник кмет

Денка Димитрова Михайлова

Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"

Контакти:
E-mail: mihailova_d@abv.bg
Телефон: 086/ 816 214

Приемен ден:
Сряда от 10:00 до 12:00 ч.

Биографична справка

Лична информация:
Родена на 7 май 1973 г.
Омъжена.

Професионален опит:
17.11.2011 г. – Община Силистра, заместник-кмет „Хуманитарни дейности”;
08.2009 г. – 16.11.2011 г. - Областна администрация – Силистра, заместник-областен управител „Регионално развитие и административен контрол”;
09.1999 г. - 08.2009 г. - Езикова гимназия „Пейо Яворов” - гр. Силистра, учител по физика, химия, информатика и информационни технологии;
09.1998 г. - 06.1999 г. - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Калипетрово, учител.

Образование:
Висше:
1992 г. – 1998 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски, Специалност – педагогика, магистър профил „Физика и химия”.
Професионална преквалификация:
2000 г. - 2001 г. - РУ „Ангел Кънчев”, специалност „Информатика и информационни технологии”.
Средно:
1987 г. – 1992 г. - ЕГ „Пейо Яворов, профил „Френски език”.

Професионални постижения:
2004 г. - Участие в Национална младежка научна сесия „Физиката – прозорец към света”, ХХХII Национална конференция; участие в европейска образователна програма „Пасаж на Венера 8 юни 2004";
2005 г. - Участие в Националната младежка научна сесия „Физиката в годината на Физиката”, ХХХIII Национална конференция; курс „Дидактическите средства в обучението по физика”; обучение по проекта „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”;
2006 г. – Участие в стаж на Френския институт за билингвалното обучение в ЕГ „П.Яворов”; Номинация на РИО - Силистра за участие в прием, организиран от президента на Р България Георги Първанов;
2007 г. - Награда „Най-добър учител в среден курс” на община Силистра за високи постижения в педагогическата практика; придобита V професионална квалиф. степен;
2009 г. - Придобита ІV ПКС.


мирослав тодоров заместник кмет

д-р Мирослав Великов Тодоров

Заместник-кмет "Финанси и икономика"

Контакти:
E-mail: miroslav.todorov@silistra.bg
Телефон: 086/ 816 289

Биографична справка

Лична информация:
Роден на 6 октомври 1988 г.
Несемеен.

Професионален опит:
2014 г. – 2016 г. - Академичен наставник на студенти - Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов. Наставничество на студенти при провеждане на практика в организации от публичния и частния сектор по проект "Студентски практики";
2013 г. – до сега - Преподавател във висше училище (асистент) - Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Факултет "Стопанска отчетност", Катедра "Счетоводна отчетност", Свищов.
2010 г. – 2012 г. – Председател на комисията по социално-битови въпроси в Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов
2009 – 2012 г. – Зам.-председател на Студентския съвет при Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов

Образование:
2017 г. – Образователна и научна степен "Доктор" по специалност "Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност"; Тема на дисертацията: „Теоретико-приложни аспекти при счетоводното отчитане на търговските сделки с нетекущи материални активи“;
2015 г. – до сега - ОКС "Магистър" по специалност "Право", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий";
2011 г. - 2012 г. - ОКС "Магистър" по магистърска програма "Счетоводство и одит в банките", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов, Защитена Дипломна работа на тема: "Счетоводни аспекти на касовото изпълнение на местните бюджети в банките";
2007 г. - 2011 г.- ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство и контрол" Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов;
2003 г. - 2007 г.- Средно образование СОУ "Никола Й. Вапцаров", Силистра, Хуманитарен профил със засилено изучаване на английски език, втори език немски език.

Допълнителни квалификации:
Управление на проекти – 2014 г., Сертификат
„Роля на местната власт в развитието и осъществяването на политика по превенция на рисково поведение сред младите хора нови тенденции и иновативни практики“ – 2012 г, Сертификат
Управление на международни научно-изследователски проекти – 2014 г., Сертификат
Майсторски бизнес класове по Мениджмънт – 2009, 2010, 2011 г., Сертификат
Семинар организиран от Комисията за финансов надзор на тема „Съвременни тенденции в небанковия финансов сектор в България“ – 2010 г., Удостоверение
Квалификационен курс за професионално обучение по Английски език по системата New Headway – ниво Intermediate - 2013 г., Удостоверение
Виртуална учебна среда Moodle – 2014 г., Сертификат
Приложения на казусния метод при обучението на студенти по икономика – 2014 г.
Публикуване в реферирани издания с импакт фактор – март 2014 г., Сертификат
Креативност и евристика на научните изследвания и преподаването – 2014 г., Сертификат
Методика на научните изследвания – 2013 г., Свидетелства
Участник в множество международни научни форуми. Автор на над 10 статии, студии, доклади и монографии, включително и в чужбина, в сферата на счетоводството и финансите
Владее два чужди езика – английски и немски.


тихомир борачев заместник кмет

Инж. Тихомир Борачев

Заместник-кмет "Устройство на територията"

Контакти:
E-mail: t.borachev@silistra.bg
Телефон: 086/ 816 245

Биографична справка

Лична информация:
Роден на 29 ноември 1955 г.
Семеен.

Професионален опит:
2013 г. - 30.06.2017 г.- управител на "Лимес иновейшън" ЕООД, Силистра
2003 г. – 2017 г. - изпълнителен директор на "Лесилмаш-98" АД, Силистра
1999 г. - 2003 г. - Началник-отдел "Икономическо развитие" в Община Силистра
1992 г. – 1999 г. - Маркетингов мениджър на "Лесил" ЕАД, Силистра
1987 г. - 1992 г. - Технически директор на Лесопромишлен комбинат (ЛПК), Силистра
1982 г. - 1987 г. - Ръководител на технологична група в РМЗ към ЛПК, Силистра
1979 г. – 1982 г. - Корабен инженер, БРП, Русе

Образование:
Висше – машинен инженер – ВВМУ "Никола Вапцаров" - гр. Варна

Допълнителни квалификации:
Април 2003 г. – Корпоративен мениджмънт, финанси, управление на човешки ресурси по Програма на холандското правителство Netherlands Management Cooperation Programme
Май-юни 1995 г. – маркетинг, корпоративни финанси, банково дело, изграждане на екипи, Мидълсбро и Лондон, по програма JICAP на Британския съвет