Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
ростислав павлов секретар

Ростислав Светославов Павлов

Секретар на Община Силистра

Контакти:
E-mail: R.Pavlov@silistra.bg
Телефони: 086/ 816 241, 086/ 816 222

Биографична справка

Лична информация:
Роден на 8 май 1972 г.
Женен с две дъщери.

Професионален опит:
19.12.2011 г. – Секретар на Община Силистра;
01.11.2010 г. – 10.11.2011 г. – началник-отдел „Връзки с обществеността и международно сътрудничество” в Община Силистра;
18.05.2010 г. – 01.11.2010 г. – началник-отдел „Строителство и контрол” в Община Силистра;
27.01.2003 г. – 18.02.2010 г. – директор, ТП на НОИ – гр. Силистра;
07.04.1999 г. – 27.01.2003 г. – финансов ревизор в ТП на НОИ – гр. Силистра;
01.10.1998 г. – 01.12.1998 г. – стоковед в ЕТ “Роди” гр. Варна;
01.10.1990 г. – 10.01.1991 г. – работник в склад в Предприятие “Млечна промишленост” - Силистра.

Образование:
Висше:
2007 г. – 2008 г. - СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов – Магистър по стопанско управление;
1992 г. – 1997 г. - ИУ гр. Варна – Бакалавър по икономика.
Средно:
1986 г. – 1990 г. - Природо-математическа гимназия “Климент Охридски” гр. Силистра.


мария недялкова заместник кмет

Мария Иванова Недялкова

Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"

Контакти:
E-mail: m.nedyalkova@silistra.bg
Телефон: 086/ 816 214

Биографична справка

Лична информация:
Родена на 20 ноември 1985 г.
Омъжена с две деца.

Професионален опит:
25.11.2019 г. – Община Силистра, заместник-кмет "Хуманитарни дейности";
2016 г. – 25.11.2019 г. – Експерт "Комуникация, информация и логистика" в Областен информационен център – Силистра, гр. Силистра;
2010 г. – 2016 г. – Служител в частна фирма - управленско ниво, гр. Силистра;
2009 г. – 2010 г. – Управител в частна фирма, гр. София;
2008 г. – 2009 г. – Кредитен анализатор в Unicredit Consumer Financing, дъщерно дружество на Уникредит Булбанк;
2006 г. – 2007 г. – Управител на заведение за обществено хранене - IHOP, САЩ.

Образование:
Висше:
2013 г. – 2014 г. – Магистър „Финанси и банково дело“, ВУАРР – гр. Пловдив, филиал Русе;
2009 г. – 2011 г. – Магистър „Управление на човешките ресурси“, УНСС, гр. София;
2004 г. – 2009 г. – Бакалавър „Икономика на съобщенията“, УНСС, гр .София.
Средно:
1999 г. – 2004 г. - СОУ “Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг, област Плевен.

Допълнителна квалификация:
2019 г. – Работа с Централизирана автоматизирана електронна система за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП), Сертификат;
2019 г. – „Нови и предстоящи промени в Закона за обществените поръчки 2018-2019 г.“, Сертификат;
2018 г. – Управление на проекти, Сертификат;
2018 г. - Make the most of EU resources for your region or city (Възползвайте се максимално от ресурсите на ЕС за Вашият регион или град), Сертификат от проведен онлайн обучителен курс на английски език към Европейския Комитет на регионите;
2017 г. – Участие в проект „Предприемачеството като отражение на женската сила“ с подкрепата на Държавния департамент на САЩ, Сертификат;


мирослав тодоров заместник кмет

д-р Мирослав Великов Тодоров

Заместник-кмет "Финанси и икономика"

Контакти:
E-mail: miroslav.todorov@silistra.bg
Телефон: 086/ 816 289

Биографична справка

Лична информация:
Роден на 6 октомври 1988 г.
Несемеен.

Професионален опит:
ОТ 25.01.2016 г. - Заместник-кмет "Финанси и икономика
2014 г. – 2016 г. - Академичен наставник на студенти - Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов. Наставничество на студенти при провеждане на практика в организации от публичния и частния сектор по проект "Студентски практики";
2013 г. – 2017 г. - Преподавател във висше училище (асистент) - Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Факултет "Стопанска отчетност", Катедра "Счетоводна отчетност", Свищов.
2010 г. – 2012 г. – Председател на комисията по социално-битови въпроси в Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов
2009 – 2012 г. – Зам.-председател на Студентския съвет при Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов

Образование:
2017 г. - 2018 г. - специализация по "икономическа педагогика" - Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов 2017 г. – Образователна и научна степен "Доктор" по специалност "Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност"; Тема на дисертацията: „Теоретико-приложни аспекти при счетоводното отчитане на търговските сделки с нетекущи материални активи“;
2015 г. – 2020 г. - ОКС "Магистър" по специалност "Право", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий";
2011 г. - 2012 г. - ОКС "Магистър" по магистърска програма "Счетоводство и одит в банките", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов, Защитена Дипломна работа на тема: "Счетоводни аспекти на касовото изпълнение на местните бюджети в банките";
2007 г. - 2011 г.- ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство и контрол" Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов;
2003 г. - 2007 г.- Средно образование СОУ "Никола Й. Вапцаров", Силистра, Хуманитарен профил със засилено изучаване на английски език, втори език немски език.

Допълнителни квалификации:
Управление на проекти – 2014 г., Сертификат
„Роля на местната власт в развитието и осъществяването на политика по превенция на рисково поведение сред младите хора нови тенденции и иновативни практики“ – 2012 г, Сертификат
Управление на международни научно-изследователски проекти – 2014 г., Сертификат
Майсторски бизнес класове по Мениджмънт – 2009, 2010, 2011 г., Сертификат
Семинар организиран от Комисията за финансов надзор на тема „Съвременни тенденции в небанковия финансов сектор в България“ – 2010 г., Удостоверение
Квалификационен курс за професионално обучение по Английски език по системата New Headway – ниво Intermediate - 2013 г., Удостоверение
Виртуална учебна среда Moodle – 2014 г., Сертификат
Приложения на казусния метод при обучението на студенти по икономика – 2014 г.
Публикуване в реферирани издания с импакт фактор – март 2014 г., Сертификат
Креативност и евристика на научните изследвания и преподаването – 2014 г., Сертификат
Методика на научните изследвания – 2013 г., Свидетелства
Участник в множество международни научни форуми. Автор на над 10 статии, студии, доклади и монографии, включително и в чужбина, в сферата на счетоводството и финансите
Владее два чужди езика – английски и немски.


тихомир борачев заместник кмет

Инж. Тихомир Борачев

Заместник-кмет "Устройство на територията"

Контакти:
E-mail: t.borachev@silistra.bg
Телефон: 086/ 816 245

Биографична справка

Лична информация:
Роден на 29 ноември 1955 г.
Семеен.

Професионален опит:
от 03.07.2017 - Заместник-кмет "Устройство на територията
2013 г. - 30.06.2017 г.- управител на "Лимес иновейшън" ЕООД, Силистра
2003 г. – 2017 г. - изпълнителен директор на "Лесилмаш-98" АД, Силистра
1999 г. - 2003 г. - Началник-отдел "Икономическо развитие" в Община Силистра
1992 г. – 1999 г. - Маркетингов мениджър на "Лесил" ЕАД, Силистра
1987 г. - 1992 г. - Технически директор на Лесопромишлен комбинат (ЛПК), Силистра
1982 г. - 1987 г. - Ръководител на технологична група в РМЗ към ЛПК, Силистра
1979 г. – 1982 г. - Корабен инженер, БРП, Русе

Образование:
Висше – машинен инженер – ВВМУ "Никола Вапцаров" - гр. Варна

Допълнителни квалификации:
Април 2003 г. – Корпоративен мениджмънт, финанси, управление на човешки ресурси по Програма на холандското правителство Netherlands Management Cooperation Programme
Май-юни 1995 г. – маркетинг, корпоративни финанси, банково дело, изграждане на екипи, Мидълсбро и Лондон, по програма JICAP на Британския съвет