Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД

№ 3К-553

гр.Силистра 05.02.2021 г.


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, от Изборния кодекс, Указ № 9 от 14.01.2021 г../обн.ДВ, бр.5 от 19.01.2021г./ Хронограма приета с Решение № 1949-НС от 21.01.2021 г. на ЦИК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

ОБРАЗУВАМ:


1. 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на община Силистра за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г., съгласно приложение № 1 и приложение 2, които са неразделна част от настоящата заповед и описание на административните адреси по секции в Община Силистра.

2. Утвърждавам номерацията на 92/деветдесет и два/ броя избирателни секции от № 001 до 092, като в Заповедта са включени и секциите в Дом за стари хора гр. Силистра, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Айдемир и Многопрофилна болница Силистра.

3. В срок не по-късно от 12.02.2021 г./не по късно от 50 дни преди изборния ден/ копие от Заповедта със списък с описание на адресите на секциите да се изпрати на Териториалното звено /ТЗ/ при Главна Дирекция ”ГРАО” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство София.

4. В срок не по-късно от 17.02.2021 г./не по късно от 45 дни преди изборния ден/ да се уведоми РИК Силистра за местата за обявяване на избирателните списъци.

Настоящата Заповед да се обяви на населението на Община Силистра чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на информационното табло на общинската администрация, на официалният сайт на община Силистра.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител..Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

СПИСЪК НА ОБЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ,ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ,МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ,МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Съобщение за промяна в избирателни секции

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК

Заповед за предизборна кампания

Съобщение за гласуване

Разяснителна кампания

Съобщение за избиратели под карантина

Община Силистра уведомява гражданите, които ще бъдат под карантина 3 дни преди изборния ден 31.03.2021 г., че могат да подават заявление по приложение № 1. Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Приложение № 1 Електронен адрес за изпращане на Приложение 1: grao@silistra.bg

Уведомяваме Ви, че чрез Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги е разработена и публикувана следната нова електронна услуга:
910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: ttps://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

Община Силистра уведомяваме гражданите, че на основание чл. 10, ал.1, чл.234 чл.235 от ИК, за община Силистра са определени следните секции, които ще се ползват от избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или с увреждане на зрението, както следва:


СИЛИСТРА

СЕКЦИЯ 103 – ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ ул.”Хр.Смирненски” №2
СЕКЦИЯ 116 – ЧИТАЛИЩЕ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” етаж І ул. „Бесарабия” № 26
СЕКЦИЯ 155 – КЛУБ НА ИНВАЛИДА ул.”Симеон Велики” № 10

АЙДЕМИР

СЕКЦИЯ 162 – ОДЗ „МИР”– ДЕЛЕНКИ вход ЮЖЕН 2/стара/ул.”Сокол” № 6

КАЛИПЕТРОВО


СЕКЦИЯ 182 – СТАДИОН “РАКОВСКИ” ул.”Нов живот” № 46

Телефон в общината на които ще се подава заявка за транспортно средство са::
086/816-225 – Началник отдел ГРАО Димитричка Господинова


Обучение на СИК


Обучението на СИК и ПСИК ще се проведе чрез онлайн платформа MS Teams на Microsoft, за което е необходимо да се осигури зала, която да е снабдена с мултимедия, компютър /лаптоп/ за работа с програмата, тонколони и микрофон по желание и инсталирана програма Microsoft Teams /инструкциите за работа са публикувани на сайта на РИК-Силистра - https://rik20.cik.bg/ns2021 за членове на СИК и ПСИК от съответната община, които не разполагат с технически средства за работа с горепосочената програма.

Обучението ще се проведе съгласно следният график:

27 март 2021г. от 10.00 часа - СИК и ПСИК община Силистра и община Алфатар

28 март 2021г. от 10.00 часа - СИК и ПСИК община Главиница, община Дулово, община Ситово, община Кайнарджа и община Тутракан

! Резервна дата а обучение на СИК и ПСИК за всички общини - 29.03.2021г. от 17.00чИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДАВАТ НА СИК ОТ ОБЩИНАТА /В СТОЛА НА ОБЩИНАТА/ НА 03.04.2021 Г ОТ 13.00 ЧАСА ЗА КОМИСИИТЕ ОТ ГРАД СИЛИСТРА И ОТ 16.00 ЧАСА ЗА КОМИСИИТЕ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Заповед ПСИК за лица под карантина

Заповед

ЗК-553

гр. Силистра 31.03.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г.,във връзка с чл.37, чл.89, ал.2, чл.90 от Изборния кодекс във връзка с чл.28, ал.2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.и за преодоляване на последиците, във връзка с т.3 от Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК, относно произвеждане на избори народни представители на 04.04.2021 г.

ОБРАЗУВАМ:


Избирателна секция 4/четири/ на територията на община Силистра за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., утвърждавам номера на подвижни избирателни секции №,196,№,197, №,198 и техният обхват, както следва:
№ 196 – с обхват град Силистра ул.”Симеон Велики” №33/стола/
№ 197 – с обхват град Силистра ул.”Симеон Велики” №33/стола/
№ 198 – МБАЛ. гр.ул.”Петър Мутафчиев” № 80
№ 199 – МБАЛ гр.ул.”Петър Мутафчиев” № 80
съгласно приложения списък със заявления на основание чл.37 от ИК във връзка с чл.28, ал.2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.и за преодоляване на последиците, във връзка с т.3 от Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК, относно произвеждане на избори народни представители на 04.04.2021 г., което е неразделна част от настоящата заповед.
2. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Районна избирателна комисия Силистра.
3.Да се оповести публично на интернет страницата на общината и на видно място в сградата на общината.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра.Д-р Юлиян Найденов/п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова/п/
Началник отдел ГРАО