Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по ул. "Симеон Велики"


Обща информация за проект Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Проектите и проектните дейности са насочени към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с тях се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Планираните дейности по инвестиционния приоритет ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Кой може да кандидатства?

Кой са допустимите дейности?

Как се кандидатства?

Стъпка 1 Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея.

Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата.

За целта се свиква общо събрание на сградата/блока и се попълват:
Приложение 1 – Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците
Приложение 2 – Покана за общо събрание на собственици на етажната собственост;
Приложение 3 – Протокол от залепване на поканата;
Приложение 4 – Протокол от проведено общо събрание на етажната собственост;
Приложение 5 – Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците.

След учредяване на Сдружението на собствениците /СС/ в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, се извършва регистрацията на СС в общината. СС се вписва в регистър БУЛСТАТ

Стъпка 3 Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване пред общината.

Заявлението /Приложение 6/ представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. Към Заявлението за интерес и финансова подкрепа /ЗИФП/ се прилагат:
Приложение 7  Справка за ССО по образец – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
Копие от Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ;
Приложение 8Покана за провеждане на общо събрание на СС;
Приложение 9Протокол за поставяне на поканата;
Приложение 10Протокол от общото събрание на СС;
Собствениците които не членуват в СС попълват декларация Приложение 12;
Ако е приложимо се попълват и Приложения 13, 14 и 15.

Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение.

След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на всеки кандидат. Получилите положителна оценка следва да бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, също следва да бъдат уведомени писмено за причините.

Стъпка 5 При одобрение на сградата се сключва Договор между общината и Сдружението на собствениците Приложение 11.

Контакти:

инж. Емил Гойчев – ръководите проект
тел: 086/ 816 245

Атанас Суров – координатор по проекта
тел: 086/ 816 317

Галя Стефанова – технически сътрудник по проекта
тел: 086/ 816 259