Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Клубове на инвалида и пенсионера


На територията на община Силистра са разкрити и функционират 27 КИП, разположени в помещения – общинска собственост и финансирани от общинския бюджет. 7 от клубовете са разположени в оживени населени райони в гр. Силистра, на територията, на които живее компактно население в пенсионна възраст с физически увреждания. Останалите 20 клуба са базирани в селата на територията на общината. Всеки един от клубовете се посещава минимум от 50 човека - хора в пенсионна възраст и с определен процент нетрудоспособност, удостоверен с ЕР на ТЕЛК, на които се предоставят комплексни социални услуги – консултации, информиране и обучения, социално подпомагане на хора с увреждания, подкрепа за социално включване, организиране на свободното време и др.

Клубовете на инвалида и пенсионера са равномерно разпределени на територията на цялата община и през годините са се доказали като основна услуга за социална интеграция и социално включване на голяма част от възрастните хора в риск, особено в малките населени места, отдалечени от общинския център.