Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Личен асистент


Адрес: град Силистра, улица "Симеон Велики" №33, ет. 3, стая 315
Ръководител: Станислав Тодоров
Телефон: 086/ 816 238

"Личен асистент" /ЛА/ е социална услуга предоставяща почасови грижи в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, с цел подпомагане на задоволяването на ежедневните им потребности от битов и социален характер.

Целеви групи:

Капацитет: 200 места.

Услугата се предоставя от Община Силистра от 2004 г., като финансирането й се е осъществявало по различни национални и европейски програми, както и със средства от Националния бюджет.

Основната цел на услугата е осигуряване на лична подкрепа на потребителите за подобряване качеството им на живот.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга, подават писмено заявление по настоящия си адрес до Кмета на община Силистра. Заявлението /по образец/ може да бъде получено в Информационния център на община Силистра.

Към заявлението се прилагат:

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.