Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обществена трапезария


Адрес:
Ръководител:
Телефон:

„Обществена трапезария“ /ОТ/ е форма на социална услуга, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

Основни целеви групи:

Капацитет: 200 места.

Услугата се предоставя от Община Силистра от 2014 г., като финансирането й се е осъществявало по различни национални и европейски програми.

От 2016 г. услугата се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“.

На потребителите на Обществената трапезария се осигурява топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб, на стойност 2,50 лв. на ден.

На потребителите на ОТ се предоставят и съпътстващи мерки с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин, като консултиране, изготвяне на информационни материали за основни социални права и насочване към други услуги, индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет, изготвяне на насоки за балансиран режим на хранене и др.

Основната цел на услугата е осигуряване на подкрепа на лица, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правата на потребителите, свързани с:

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга, подават писмено заявление по настоящия си адрес до Кмета на община Силистра. Заявлението /по образец/ може да бъде получено в Информационния център на община Силистра.

Към заявлението се прилагат:

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.