Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 4888

ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. СЕПТЕМВРИ 2017 Г.


На 26.09.2017г. год. в сградата на общинска администрация се проведе заседание на Работна група за отчитане на изпълнението на Инвестиционната програма на Община Силистра за първото полугодие на 2017 год.. Работната група е сформирана със Заповед на Кмета на Община Силистра за наблюдение и отчитане на изпълнението на одобрената Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. и включва представители на Камарите на архитектите, на строителите, на инженерите в инвестиционното проектиране, общински съветници, представители на сдружения с нестопанска цел, на институции и общински служители.

На заседанието бяха разгледани представените отчети по подготовка и изпълнение на следните проекти:

  • "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра - в процес на изпълнение;
  • "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена"- гр. Силистра" - в процес на изпълнение;
  • Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" гр. Силистра" - в процес на оценяване;
  • "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" - в процес на подготовка за кандидатстване;
  • "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра" - в процес на подготовка за кандидатстване;
  • ,,Изграждане на жилищна сграда за социални жилища" - в процес на подготовка за кандидатстване;
  • "Основен ремонт и цялостно обновяване на Драматичен театър "Сава Доброплодни" - в процес на подготовка;

Отчетено беше, че към настоящия момент не са налице индикации за неизпълнение на междинните цели и индикатори на програмата.

Работната група заседава минимум два пъти годишно и има ангажимент да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на програмата с цел успешната и реализация, като следи за изпълнението на проектите включени в нея и постигане на индикаторите на програмата. Ежегодно разглежда и одобрява отчета за изпълнение за всяка календарна година и приема годишните програми за всяка следваща година.

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия „Техническа помощ за Община Силистра”,Договор № BG16RFOP001-8.001-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 26 септември 2017 г. / Печат