Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 5368

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЗГ "ДОБРУДЖА"


image 5368

Днес, 30.04.2018г., се проведе церемония "Първа копка" за стартиране на строително-монтажните и ремонтните работи на обект ПЗГ ,,Добруджа", по проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа", с Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

За да представи проекта на събитието присъстваха д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет Силистра, г-н Ростислав Павлов - секретар на общината, инж. Тихомир Борачев - зам.-кмет "Устройство на територията", г-жа Юлия Василева - ръководител на проекта и директора на професионалната гимназия - инж. Гинка Николова, представители на медиите, експерти от общината, учители и ученици.

В приветствието си към присъстващите д-р Юлиян Найденов изрази голямата отговорност, с която всички служители на общината и той лично подхождат към обновяването и ремонтните дейности на всички образователни структури.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 300 000 лв, като 85% е съфинансирането от Европейския фонд за Регионално развитие и 15% е националното съфинансиране. Предвидената подкрепа по оперативната програма за подобряване на материално техническата база, ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса на обучение, както и по-успешно реализиране на пазара на труда на настоящите и бъдещи ученици на образователната институция.

Проектът "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа" се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по Приоритетна ос 3: "Регионална образователна инфраструктура"


Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 30 април 2018 г. / Печат