Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 5617

НА 27.08.2018 Г. СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ", ГР. СИЛИСТРА"


image 5617

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
На 27.08.2018г. стартират дейностите по изпълнение на проект "Реконструкция и рехабилитация на ул."Симеон Велики", гр. Силистра".

На основание издадена Заповед №ЗК-1384 / 22.08.2018 г. на кмета на Община Силистра всички превозни средства паркирани в участъка между площад "Албена" /ОМV/ и ул. "Хаджи Димитър" следва да бъдат преместени. Движението на пътни превозни средства ще се извършва съгласно одобрена временна организация на движението. Заповедта на кмета е публикувана на сайта на Община Силистра.

Призоваваме ви да проявите разбиране и да ни извините за причиненото неудобство.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ – гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано на: 23 август 2018 г. / Печат