Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ DANUrB ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТУРИЗЪМ ПО РЕКА ДУНАВ


image 5783

На 17 октомври в заседателната зала на Община Силистра гостуваха партньорите по проект DANUrB, който се осъществява по програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020, приоритетна ос 2 : "Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион", специфична цел 2.1: "Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси". Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2019 година. Средствата предвидени за постигане на целите са на стойност 2 703 844 евро.
Водещ партньор по проекта е Будапещенския университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and Economics - BME). Проектният консорциум включва 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт от 7 държави. Проектните партньори са обединени в стремежа си за подпомагане развитието на населените места по р. Дунав като единна, силна и устойчива туристическа и културна дестинация.
Мултимедийна презентация показваща добри практики, както и изследвания за поречието на Дунав представи господин Балинт Кадар от Будапещки университет по икономика и технологии, като водещ партньор по проекта.
Община Силистра представи своето културно-историческо наследство и уникалните фестивали, които са част от културния ни календар. Гостите бяха силно впечатлени от богатата ни културна програма и събитията.
На срещата присъстваха изпълняващия длъжността ЗА-кмет д-р Мирослав Тодоров, директори на дирекции и експерти от общината, представители на културните институции, които изказа своята подкрепа към организаторите и готовност за сътрудничество помежду им.
Основната проектна цел е създаване на обширна пространствено-културна мрежа, "Европейска културна променада (крайбрежна улица)", свързваща общностите по Дунава, обединяваща ги в единен бранд на туристическа дестинация, предлагаща тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона.
Проектът "DANUrB" цели изграждане на регионална мрежа посредством туризъм и образование с оглед укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност. Една от най-важните цели е създаването на общ бранд посредством подпомагане на транснационалните културни връзки между селищата по р. Дунав и изследване на неизползвания или скрит културен и социален капитал за по-добра икономическа и културна възвръщаемост. Проектът предвижда създаване на пространствено-културна мрежа, "Дунавска културна променада", свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. "DANUrB" има за цел да разкрие неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в градовете по Дунав (индустриално наследство, комунистическо наследство, останки от търговията, живи културни традиции и др.). Изследователите, включени в проекта, ще картографират идентифицираните културни ресурси и различните типове градска среда и ще потърсят възможности за повишаване на тяхната стойност. Очакваните проектни резултати - стратегия и пилотни проекти -обещават по-добър достъп до културата и икономически ползи за местното население вследствие увеличения туристически интерес към дунавските селища. Ще бъдат разработени и маршрути, които да покажат неизследваната култура на малките населени места по реката и така ще се подобри привлекателността и конкурентоспособността на близките по-големи градове.
Сътрудничеството в рамките на проекта предвижда:
1.) Пространствени и културни изследвания по места и изследвания на културно-историческото наследство с участието на изследователи, експерти, студенти и местни общности. Изследванията включват международни "уъркшоп-и" и местни проучвания за осигуряване на данни за конкретни обекти.
2.) Стратегия "DANUrB" за формулиране на общ пространствено-културен екшън план
3.) "Дунавска културна променада", която да се превърне в платформа за културна мрежа и съвместно градско развитие
4.) Свързване на информацията за културно-историческото наследство в специални маршрути с помощта на мобилното приложение "Pocket guide". Маршрутите ще могат да се използват безплатно и лесно от всички туристи по света, притежаващи смартфони.
5.) Пилотни дейности с изложби, фестивали, открити дискусии и инсталации в градовете по реката с оглед визуализиране и тестване на практика на връзките между общностите по Дунава и приложение на проектните резултати.


Публикувано на: 18 октомври 2018 г. / Печат