Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6598

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020


image 6598

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция и церемония по "Първа копка" за стартиране на строително монтажните и ремонтните работи по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, която ще се проведе на 04.09.2019 г. /сряда/ от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Силистра /зала № 202/. Церемонията по "Първа копка" ще се проведе пред сградата на общината, непосредствено след приключване на пресконференцията.

По време на пресконференцията екипът по изпълнение на проекта ще Ви запознае с целите, дейностите, срока за изпълнение и общата сума на предоставената безвъзмездната финансова помощ.

Проектът "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Вашето присъствие е важно за нас!

Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0005-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 28 август 2019 г. / Печат