Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 7295

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ", ГР. СИЛИСТРА"


image 7295

Днес, 15 юни 2020г., се проведе заключителна пресконференция и официално откриване във връзка с приключването на проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики", гр. Силистра". "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 3 038 487,94 лв., като 2 582 714,75 лв. е съфинансиране от ЕФРР, национално съфинансиране в размер на 455 773,19 лв. и собствен принос 49 783,61 лв. В пресконференцията взеха участие д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра,

г-жа Йорданка Владимирова - ръководител на екипите по проекта, ръководството на Община Силистра, д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет Силистра, г-жа Иванка Ташева - зам.-председател на Общински съвет, общински съветници, представители на фирмите изпълнители на строително-монтажните работи и на проектантския екип, граждани.

Ръководителят на проекта представи информация за изпълнението на проекта, постигнатите цели, дейности и резултати от предоставената безвъзмездна финансова помощ. На събитието всички гости имаха възможност да разгледат подготвената от екипа фотогалерия със снимки на обекта преди ремонта и след неговото обновяване.

Д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра и д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет, изказаха благодарност към всички фирми, работили по този проект - на фирмата изпълнител на дейностите по СМР, с ръководител - г-н Наско Богданов; на целия проектантски екип, начело с арх. Олег Николов; към всички проектанти от град Силистра, които участваха активно при изпълнение на проекта; както и към екипа по изпълнение на проекта за положения труд и за постигнатия резултат - обновена и по - красива градска среда.

Д-р Юлиян Найденов връчи Благодарствени писма на представители на проектантите и фирмата изпълнител на СМР и изрази увереност, че и в бъдеще ще продължат успешните ни партньорски отношения.

Презентация по проекта може да бъде видяна ТУК


Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" - гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0004-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Публикувано на: 15 юни 2020 г. / Печат