Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 7995

ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНОСОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА"


image 7995

Днес в Заседателната зала на общинска администрация се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0022 "Предоставяне на нови социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства", Процедура № BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 -предоставяне на социални и нтегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства"- КОМПОНЕНТ 1.

На събитието бе представена презентация, съдържаща информация за проекта и новите услуги, които ще се предоставят в рамките на неговата реализация.

След пресконференцията бяха посетени и открити трите нови социални услуги - Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, намиращи се на адрес: гр. Силистра, ул. "Пирин" № 11, както и Център за обществена подкрепа, на адрес: гр. Силистра, ул. "Албена" № 4, ет.2.

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, заедно с ресорния зам.-кмет г-жа Мария Недялкова символично отрязаха лентите на обектите и пожелаха здраве и ползотворна работа на екипите.

Проект BG05M9OP001-2.019-0022 "Предоставяне на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства", Процедура № BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" - КОМПОНЕНТ 1:

Бенефициент: Община Силистра

Обща стойност на проекта: 3 458 800,80 лева

Продължителност: 40 месеца

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите" - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" - КОМПОНЕНТ 1 се реализира в съответствие с Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България" и е част от цялостния интегриран процес за преустановяване настаняването на деца в институции и окончателното им закриване.

Обща цел на проекта: Осигуряване подкрепа на процеса по деинституционализация на грижата за децата, чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността.

Специфични цели:

1. Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата в риск, включително и за тези с увреждания и тежки множествени увреждания, гарантираща им равен достъп до услуги за социално включване;

2. Създаване и предоставяне на социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете.

Основни дейности по проекта:

1. Подбор и наемане на персонала, ангажиран в социалните услуги за деца.

2. Закупуване на специализирано транспортно средство.

3. Закупуване на допълнително оборудване за нуждите на социалните услуги.

4. Подготовка и предоставяне на новата социална услуга Дневен център за деца с увреждания и техните семейства.

5. Подготовка и предоставяне на новата социална услуга Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.

6. Подготовка и предоставяне на новата социална услуга Център за обществена подкрепа.

Очаквани резултати:

В резултат на реализацията на проекта ще се осигури правото на децата в риск на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги, според индивидуалните им потребности. Ще се осигури подкрепа на семействата на децата в риск, както за завръщането им на трудовия пазар, така и за усвояване на нови умения за грижа за децата им, според тяхната специфика, което от своя страна ще допринесе за постигане на целите на реформата за деинституционализация - изпълнението на политиките за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, за осигуряване на заетост, обучение и квалификация на безработни родители.

С изпълнение на проектните дейности ще бъдат осъществени превантивни мерки за гарантиране правото на децата на семейна или близка до семейната среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, както и осигуряване на адекватна и отговаряща на потребностите им социална инфраструктура. Като част от превантивните мерки е и недопускане децата с увреждания, настанени в социални услуги в общността от резидентен тип, да бъдат настанявани в специализирани институции при навършване на пълнолетие. За тази цел се предвиждат мерки, които да ги подкрепят да водят по-самостоятелен начин на живот, както чрез социални услуги в общността за тях и техните семейства, така и чрез осигуряване на професионална подкрепа и мерки за заетост.


Проект BG05M9OP001-2.019-0022 „Предоставяне на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, Процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1

Публикувано на: 01 март 2021 г. / Печат