Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 8031

ОТЧЕТЕНИ СА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ В ГР. СИЛИСТРА"


image 8031

Въведени са мерки за енергийна ефективност и са изготвени технически паспорти на шест многофамилни жилищни сгради в Силистра

Днес / 15.03.2021г./ в заседателната зала на Община Силистра, при спазване на всички противоепидемични мерки се проведе заключителна пресконференция по Проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра". Проектът е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

С презентация инж. Весела Тодорова- ръководител на проекта в присъствието на кмета на общината д-р Юлиян Найденов, на представителите на местни и централни медии, на заинтересовани страни, представи финансовите параметри, дейностите които са реализирани и постигнатите цели, заложени в проекта.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 12.10.2018 год. Стойността на проекта е 1 609 217.07 лв., от които съфинансиране от ЕФРР 1 367 834.51 лв. и национално съфинансиране 241 382.56 лв. Проектът се реализира в рамките на 30 месеца и приключва на 12 април 2021 година.

Основната цел на проекта е да повиши енергийната ефективност в жилищния сектор в гр. Силистра и да се достигне най-малко клас на енергопотребеление "С" в многофамилните сгради. Сред специфичните цели са: постигане на пряк екологичен ефект чрез намаляване на потреблението на първична енергия, а от там и намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата. Подобряване на условията на живот на населението чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Въведените мерки за енергийна ефективност, гарантират постигнати проценти за енергийни спестявания, съгласно предварително енергийно обследване в шест многофамилни жилищни сгради са с административни адреси:

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Симеон Велики" №4

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Симеон Велики" №6

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Симеон Велики" №8

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Симеон Велики" №15

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Христо Ботев" №6

Многофамилна жилищна сграда на ул. "Добрич" №35


Публикувано на: 15 март 2021 г. / Печат