Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК-1456/ 19.09.2022 Г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, и чл. 3, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с писмо с наш № ВтрК-650 от 19.09.2022 г. от дирекция "Хуманитарни дейности" при Община Силистра за осигуряване безопасността на участниците при провеждане на шествие във връзка с отбелязването на 22-ри септември - Ден на независимостта на България,

Н А Р Е Ж Д А М:

ДА СЕ ЗАБРАНИ временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 22.09.2022 г. /четвъртък/ от 10:30 до 11:30 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:

- Ул. "Отец Паисий"

- Ул. "София"

След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР - Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.

Организаторите на мероприятието, да вземат необходимите мерки по осигуряване безопасността на участниците.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР - Силистра, на Началник - отдел "Инспекторат" при Община Силистра за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 21 септември 2022 г. / Печат