Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 2170

Обявление за провеждане на процедура по подбор за длъжността Рехабилитатор в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА

Във връзка с изпълнението на проект на Община Силистра за изграждане на "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" и сключен договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001 по схема "Независим живот" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г., финансирана от Европейския социален фонд и Заповед №ЗК-179 от 30.01.2017 г. на Кмета на Община Силистра, като представя следното

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЕХАБИЛИТАТОР В
"ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА"

І. Изисквания за длъжността Рехабилитатор - 1 щатна бройка

1. Минимални изисквания:

 • Образование - професионален бакалавър;
 • Специалност - Физиотерапия и рехабилитация, Рехабилитатор, Кинезитерапия, Медицинска рехабилитация и ерготерапия и други в това направление;
 • Професионален опит - не се изисква.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Да имат комуникативна и организационна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с хора с увреждания и над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Характер на работата:
Оказва специализирани социални услуги - социални, здравни и рехабилитациони.

ІІ. Начин на провеждане на подбора

 1. Разглеждане на подадените документи
 2. Интервю   

ІІІ. Необходими документи за участие в процедурата по подбор

 1. Заявление за участие - по образец
 2. Документ за самоличност /за справка/;
 3. Автобиография;
 4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера - трудова книжка, служебна, осигурителна  книжка (копие);
 5. Документи за придобита образователна степен и съотносима за длъжността квалификация (копие);
 6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;
 7. Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
 8. Копие от удостоверение за преминати обучения;

ІV. Място и срок за подаване на документите

Формуляри на заявленията могат да се получат в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204 в Дирекция "Правна" - Човешки ресурси и в сайта на Община Силистра.

Подаването на заявленията е в срок до 15 февруари 2017 година /сряда/ в деловодството на общината.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. "Симеон Велики" №33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

* Заявление

Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 31 януари 2017 г. / Печат