Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ - С. АЙДЕМИР ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед №ЗК-1496 / 07.09.2017 г. на Кмета на Община Силистра

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ - С. АЙДЕМИР ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

І. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания:

 • Образование - висше; образователно-квалификационна степен "магистър", по специалност от съответното професионално направление;
 • Професионално направление - Социални дейности, Социална педагогика, Социален/здравен мениджмънт, Обществено здраве, Здравни грижи, Психология, Икономика, Администрация и управление, Стопанско управление.
 • Професионален опит - 4 /четири/ години в областта на професионалното направление.

 2. Специфични изисквания:

 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред да заема съответната длъжност.

 3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Да познават нормативната уредба относно предоставянето на социални услуги;
 • Опит в организацията и управлението на институции предоставящи социални услуги;
 • Умения за осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на потребителите на социалната услуга;
 • Мотивация за работа с потребители от различни рискови групи;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • Компютърна грамотност;
 • Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
 • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на ДВФУ с. Айдемир;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
 • Способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

ІІ. Характер на работата:

 1. Отговаря и следи за спазването на критериите и стандартите по предоставянето на социалната услуга;
 2. Организира цялостната дейност, контролира, ръководи и координира работата в ДВФУ;
 3. Координира и контролира дейността по създаване на благоприятни битови условия на живот на настанените лица в ДВФУ;

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса

 1. Допускане по документи на кандидатите - до участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността;
 2. Защита на концепция за стратегическо управление на тема - Организация, управление, контрол и развитие на ДВФУ с. Айдемир за период от 3 /три/ години, подробно разработена за първата от тях.
 3. Интервю.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса

 1. Заявление за участие (образец);
 2. Документ за самоличност (копие);
 3. Автобиография;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка;
 5. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
 7. Концепция за стратегическо управление на тема - Организация, управление, контрол и развитие на ДВФУ с. Айдемир за период от 3 /три/ години, подробно разработена за първата от тях в 5 /пет/ екземпляра.

V. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Силистра в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, точен адрес и телефон за връзка в срок до 13.10.2017 г., включително.

За допълнителна информация и предоставяне на характеристика на конкурсната длъжност - стая 204, етаж 2 в Община Силистра.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. С. Велики 33 и на интернет страницата на Община Силистра.

* Заявление

Публикувано на: 11 септември 2017 г. / Печат