Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЯВА - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ "СРЕБЪРНА" - ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № ЗК-1060/28. 06. 2018 г. на Кмета на Община Силистра

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ "СРЕБЪРНА" - ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

І. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания:

 • Образование - висше; образователно-квалификационна степен "магистър", по специалност от съответното професионално направление;
 • Професионално направление - биологически науки, науки за земята;
 • Професионален опит - 3 години в областта на професионалното направление.

 2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Присъдени научни степени;
 • Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Компютърна грамотност.

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

 • Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
 • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Природонаучен музей - Сребърна;
 • Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
 • Способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

II. Място на работа - с. Сребърна при Община Силистра

ІIІ. Характер на работата:

 • Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Природонаучен музей - Сребърна;
 • Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в музея, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на музейното имущество, музейните фондове, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина;
 • Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните документи в областта на музейното дело, отчетността и опазването на движимите културни ценности;
 • Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета;
 • Участие в проекти.

IV. Срок за заемане на длъжността - Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години.

V. Начин на провеждане на конкурса

 • Защита на концепция за дейността и развитието на Природонаучен музей - Сребърна за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
 • Събеседване.

VI. Необходими документи за участие в конкурса

 • Заявление за участие;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Документи, удостоверяващи трудовия стаж - трудова книжка, служебна, осигурителна книжка (копие);
 • Професионална автобиография;
 • Документ за завършено образование (копие);
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Медицинско свидетелство (документът се прилага в случай на първоначално постъпване на работа, както и при преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца);
 • Концепция за дейността и развитието на Природонаучен музей - Сребърна за 5 годишен период, като подробно е разработена първата от тях в 9 /девет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на Природонаучния музей - Сребърна; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията.

VII. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204, Човешки ресурси в срок до 03. 08. 2018 г., включително.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. С. Велики 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

* ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Публикувано на: 29 юни 2018 г. / Печат