Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Общинска администрация Силистра на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Заповед № ЗК-1442/ 05.09.2018 г. на Кмета на Община Силистра

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания

 • Минимална образователна степен, необходима за длъжността - магистър;
 • Минимален професионален опит за длъжността - 4 години;
 • Или минимален ранг - III- ти младши.

2. Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

 • Област на висшето образование - "Технически науки" в професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия";
 • Специалност - "Архитектура";
 • Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

 • Стратегическа компетентност - умения за стимулиране на потребностите от разработване и реализиране на ясна нова стратегия или промяна в съществуващата;
 • Лидерска компетентност - умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители да излагат идеи и за насърчаване на реализацията им;
 • Управленска компетентност - умения за определяне на приоритетите, разпределяне и ефективно координиране на ресурсите за постигане на целите, умения за контрол на изпълнението на задачи;
 • Ориентация към резултати - умения да създава организация на работата по отношение на отговорностите и да определя ясни критерии и срокове за постигане на целите и задачите;
 • Компетентност за преговори и убеждаване - убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;
 • Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Фокус към клиента (външен/вътрешен) - осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите.

ІІ. Кратко описание на длъжността

Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителство на територията на Община Силистра.Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

IIІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе в три етапа, а именно:

 1. Допускане по документи;
 2. Писмен изпит - решаване на тест;
 3. Интервю.

IV.Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността:

за ниво 12 и 1 степен от 510 лв. до 1600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

V­­­. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - /образец/;
 2. Професионална автобиография;
 3. Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 4. Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобит ранг като държавен служител;
 6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива.

. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Силистра, етаж 1, Информационен център в срок до 21. 09. 2018 г. /петък/.

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДС, обявлението за настоящия конкурс да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на Община Силистра - www.silistra.bg, специализирания сайт за работа www.jobs.bg, в един местен ежедневник и на информационното табло пред входа на Община Силистра - ул. "Симеон Велики" 33.

* Списък за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността "Главен архитект" при Община Силистра

* Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "Главен архитект" при Община Силистра

Публикувано на: 10 септември 2018 г. / Печат