Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 2602

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА НА ОБЛАСТНО НИВО


На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015" - ОП РЧР 2014-2020 година и Анекс № BG03-ПС01-0021 от 01.09.2016 г. към Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-33 от 11.12.2015 г. и Заповед № ЗК-1470 от 17.09.2018 г. на Кмета на община Силистра, Oбщина Силистра, в качеството си на Партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта обявява конкурсна процедура за избор на един социален работник за сформиране на Областен екип по приемна грижа, с който ще бъде сключен срочен трудов договор в рамките на продължителността на Проекта и съответната дейност.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността "Социален работник" - 1 /една/ работна позиция:

 • Минимална образователна степен: "Средно образование";
 • Професионална квалификация: Хуманитарна;
 • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
 • Опит при изпълнение на проекти - предимство.

1.1. Умения и компетентности за заемане на длъжността "Социален работник":

 • Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 • Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 • Да предлага решения на възникнали проблеми;
 • Обективност на преценката;
 • Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга "Приемна грижа";
 • Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
 • Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 • Компютърни умения - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

ІІ. Характер на работа

1. Основни функции на длъжността "Социален работник":

1.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана с предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" на територията на общините Силистра, Дулово и Кайнарджа, а именно:

 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.

1.2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.

1.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.

1.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.

1.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.

1.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите "Закрила на детето" към Дирекциите "Социално подпомагане".

1.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.

1.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.

1.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.

1.10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.

1.11. Участва при провеждане на екипни срещи.

1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

1.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

III. Място на работа
Община Силистра, ул. "Симеон Велики" 33

IV. Срок за заемане на длъжността
Правоотношението със Социалният работник е срочно за срок до приключване на проекта, а именно: 31.12.2020 г.

V. Размер на основната заплата за заемане на длъжността - 660 лв., при пълно работно време от 8 часа.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускане до конкурс - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
 2. Провеждане на интервю с кандидатите.

VII. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление по образец.
 2. Автобиография по образец.
 3. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VIII. Място и срок за подаване на документите

Документите на кандидатите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на Община Силистра, за Конкурс за длъжността "Социален работник" по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 "Приеми ме 2015" в срок до 17.00 часа на 26 октомври 2018 г.включително.

IX. Приложения

 1. Автобиография - образец
 2. Заявление - образец

Настоящото обявление е публикувано на интернет страницата на Община Силистра www.silistra.bg, в един местен вестник и на информационното табло пред входа на Община Силистра - ул. "Симеон Велики" 33.

Допълнителна информация във връзка с конкурса и образци могат да бъдат получени на телефон 086/816 236 и 086/816 301, на сайта на Община Силистра www.silistra.bg и в стаи 204 и 301 на Общинска администрация.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 20 септември 2018 г. / Печат