Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" В ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Общинска администрация Силистра на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗК-247/ 05.02.2019 г. на Кмета на Община Силистра

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО" В ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания

 • Минимална образователна степен, необходима за длъжността - бакалавър;
 • Минимален професионален опит за длъжността - 4 години;
 • Или минимален ранг - III- ти младши

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Компютърна грамотност;
 • Предпочитана област, по която е придобито образованието - "Технически науки", "Стопански науки".

3. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт са: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

4. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

 • Управленска компетентност - умения за определяне на приоритетите, разпределяне и ефективно координиране на ресурсите за постигане на целите, умения за контрол на изпълнението на задачи;
 • Ориентация към резултати - умения да създава организация на работата по отношение на отговорностите и да определя ясни критерии и срокове за постигане на целите и задачите;
 • Компетентност за преговори и убеждаване - убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;
 • Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Фокус към клиента (външен/вътрешен) - осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите.
 • Комуникативна компетентност - ясно и убедително разясняване на сложни въпроси, идеи и понятия, представяне на добре структурирани и аргументирани становища;
 • Професионална компетентност - професионални знания и умение, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

ІІ. Кратко описание на длъжността

Ръководи, организира и контролира дейностите в отдел "ТСУ и КС", като административно-техническо обслужване на населението. Области на дейност - проучване, проектиране, строителство, създаване и поддържане на информация, създаване и прилагане на устройствени планове, актуване на имоти, общинска собственост.

IIІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускане по документи;
 2. Писмен изпит - решаване на тест;
 3. Интервю.

IV.Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността:

за ниво 16 и 1 степен от 630 лв. до 2000 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

V­­­. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - /образец/;
 2. Професионална автобиография
 3. Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 4. Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и/или придобит ранг като държавен служител;
 6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива.

. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Силистра, етаж 1, Информационен център в срок до 18. 02. 2019 г. /понеделник/.

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДС, обявлението за настоящия конкурс се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на Община Силистра - www.silistra.bg, специализирания сайт за работа www.jobs.bg, в един местен ежедневник и на информационното табло пред входа на Община Силистра - ул. "Симеон Велики" 33.

* Приложения:

Публикувано на: 07 февруари 2019 г. / Печат