Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" ІІ


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" ІІ.

Конкурсът се провежда на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37, 38, 39 и чл. 39а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № ЗК- 571 от 26.03.2019 г. на Кмета на Община Силистра.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят Програма за предоставяне и развитие на социалната услуга в съответствие с нормативната уредба, да имат опит в предоставянето на социални услуги, търговска репутация и наличие на определен работен и организационен капацитет.

Подробна информация за участие в конкурса се съдържа в конкурсната документация, която кандидатите могат да закупят от Общинския център за информация и услуги - гише "Социална политика" или да получат по куриер за сметка на получателя, след заплащане на сума от 50 лв.без ДДС и представяне на платежно нареждане /на гише "Социална политика" или по email/.

Банкова сметка:
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG50STSA93008402675600
BIC: STSABGSF
Код за плащане: 447000

Срокът за закупуване на документацията е до 17.00 часа на 21 май 2019 г. (включително).

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 21 май 2019 г. (включително).

Конкурсът ще се проведе на 22 май 2019 г. от 09.00 ч. в Заседателната зала в сградата на общинска администрация.

Допълнителна информация на тел: 086 816 301 - Община Силистра и e-mail: ms_mollova@abv.bg

Публикувано на: 01 април 2019 г. / Печат