Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Силистра за Мандат 2020-2023 г.


Изх. №3442/16.05.2019 г.
Общински съвет - Силистра

ОБЯВА

Общински съвет - Силистра на основаниечл.68 и чл. 68 "а" от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 26 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Силистра обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Силистра за Мандат 2020-2023 год.

С писмо с вх. № 3359/09.04.2019 г. председателя на Окръжен съд - Силистра ни информира, че на свое заседание е определил за Районен съд - Силистра 33 съдебни заседатели за Община Силистра.

І. Изисквания към кандидатите:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: е на възраст от 21 до 68 години, има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, не страда от психически заболявания.

Съгласно чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което: е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ. Необходими документи:

Съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

  1. заявление
  2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
  3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
  6. мотивационно писмо;
  7. писмено съгласие;
  8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
  9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
  10. Удостоверение издадено от съответната районна администрация на Община Силистра, за наличие на обстоятелството по чл.67, ал.1, т.2 от ЗСВ /настоящия адрес на кандидата/.

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите подават лично в срок от 21.05.19 г. до 28.06.19 г. в деловодството на Общински съвет - Силистра с адрес: ул. "Симеон Велики" №16

ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Силистра най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68 а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд - Силистра.

Определената с Решение на общински съвет комисия изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3/три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет - Силистра заедно с протокола от изслушването.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, кандидатите да имат предвид, че ако са били съдебни заседатели два последователни мандата не могат да бъдат избирани по закон за трети мандат към същия съд.

/Орлин Николов/
За Председател на Общински съвет-Силистра

На основание Заповед № 3435/10.05.2019 г.

Публикувано на: 17 май 2019 г. / Печат