Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-912 / 05.06.2018 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-912/05.06.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 4, т. 4 от Наредба 8121з от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка със заповед № РД 09 - 63/18.05.2018 г. на Директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Силистра за обявяване на пожароопасен сезон, считано от 25.05.2018 г. до 31.10.2018 г. и настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури,

НАРЕЖДАМ:

I. Обявявам настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и пожароопасен сезон за територията на Община Силистра.

II. Определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност:
1. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Преминаващите покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите на пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари;
2. Забранява се паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици);

3. Кметовете и кметските наместници по места да предприемат следните мерки за опазване на селскостопанското имущество от пожари:

3.1. Разгласяване, разясняване и спазване изискванията на Наредбата сред населението, както и повишаване готовността за предотвратяване и гасене на пожари;

3.2. Организиране на групи за гасене на пожари в житните масиви и своевременното им извозване до мястото на пожара и оборудването им с подръчни противопожарни уреди;

3.3. Изготвяне на план за действие при пожар или авария с наличните сили и средства на населеното място, съгласуван с РСПБЗН;

3.4. Осигуряване на подстъпи и пътища за противопожарни нужди до естествените и изкуствени водоизточници, тяхното запълване и поддържането им в изправност;

3.5. Поставяне на предупредителни и забранителни знаци покрай посевите до прибиране на реколтата, съгласно Наредба № 4;

3.6.  Да се запознаят юридическите и физически лица, извършващи земеделска дейност със задълженията им, съгласно, Раздели ІІІ, ІV, V от Наредба 8121з от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Контролът по настоящата заповед възлагам на Зам.-кмет "Финанси и икономика" д-р Мирослав Тодоров.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 08 юни 2018 г. / Печат