Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1645 / 22.10.2018 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1645
Силистра, 22.10.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ:

  1. Зимното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра да влезе в сила, считано от 28.10.2018 г. (неделя).
  2. Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от общинската транспортна схема.
  3. Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на дирекция "Икономика" при Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 22 октомври 2018 г. / Печат