Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 82/ 15.01.2019г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК - 82/ 15.01.2019г.
гр. Силистра

  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и съгласно чл. 37, ал.2 т. 3 от Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра, във връзка със зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и обществените площи в град Силистра за 2019 г.,    

 НАРЕЖДАМ:

1. Снегопочистващите фирми да организират незабавно денонощно наблюдение на състоянието на улиците и тротоарите.

2. Дейностите по почистване на снега и неговото извозване да започнат веднага:

- след образуването на 5 см снежна покривка по улици: "Петър Мутафчиев", "Велико Търново", "Седми септември", "Македония", "Добрич", "Добруджа", "Иван Василев", "Дръстър", "Симеон Велики", "Никола Вапцаров", "Петър Бояджиев", "Анастас Янков", "Москва" и "Капитан Кръстев";

- след образуването на 7 см снежна покривка по улици: "Филип Тотю", "Александър Стамболийски", "Петър Вичев", "Баба Тонка", "Бесарабия", "Христо Смирненски", "Любен Каравелов", "Ген. Скобелев" и "Хаджи Димитър";

- след образуването на 10 см снежна покривка по всички останали улици.

3. С цел противодействие на обледеняването по улиците и тротоарите, снегопочистващите фирми да осигурят необходимите количества сол, пясък и луга, както и да организират опесъчаването на всички наклонени участъци и големи кръстовища, както и по тротоарите пред училищата, поликлиниките и обществените сгради с голяма посещаемост от граждани.

4. Юридическите и физически лица - собственици, управляващи или експлоатиращи производствени, административни, обществени и частни сгради, както и техните дворове и прилежащи части, на основание чл. 41, ал. 2 от Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра да предприемат необходимите действия по организиране отстраняването на сняг, лед и ледени висулки.

 Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите юридически и физически лица за сведение и изпълнение чрез средствата за масова информация.

 Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра  

Публикувано на: 15 януари 2019 г. / Печат