Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-402 / 25.02.2019 г.


Заповед
№ЗК-402
/ 25.02.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, Решение на Министерски съвет №776 от 2018 г. за изменение на Решение на Министерски съвет №277/2018 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности през 2019 г. и във връзка с Протоколи от работни срещи с директорите на общинските училища и детски градини за обсъждане на формули

УТВЪРЖДАВАМ:

Формули за разпределение на средствата, получени по стандарти и нормативи за делегираните от държавата дейности във функция "Образование" за 2019 г., условията и редът за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула и правила за промени в разпределението на средствата между училищата, детските градини и общежитията при изменение на параметрите на основния компонент на формулата съгласно Приложението.

Препис от заповедта да се сведе до знанието на директорите на училища, детски градини и ЦПЛР - второстепенни разпоредители с бюджет към Община Силистра.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" към Община Силистра.

* ПРИЛОЖЕНИЯ

Д-Р Ю. НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 01 март 2019 г. / Печат