Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-527 / 21.03.2019 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-527
гр. Силистра, 21.03.2019 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с планиране и осъществяване на училищния прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА
ЗА УЧЕБНАТА 201
9-2020 ГОДИНА

ДейностСрокОтговорник
1. Изпращане на списък с имената на децата, родени през 2012 г., подлежащи на задължително обучение в първи клас до училищата. до 31 януари 2019г. Отдел ОМД и отдел ИАОТ-сектор ГРАО
2. Определяне на план-приема за първи клас от училищата. до 1 март 2019 г. Директорите на училища
3. Съгласуване на училищния план-прием за първи клас с Община Силистра и информиране на РУО - Силистра в случаите по чл.44а на Наредба №10/01.09.2016г. до 10 март 2019 г. Директорите на училища
4. Съгласуване на план приема с Обществения съвет на училището. до 15 март 2019 г. Директорите на училища
5. Изготвяне на заповед за утвърждаване на план приема за първи клас. до 30 март 2019 г. Директорите на училища
6. Изпращане на информация до началника на РУО-Силистра и Кмета на Община Силистра с приложено заверено копие на заповедта на директора за утвърдения училищен план прием. до 10 април 2019 г. Директорите на училища
7. Приемане на заявления за записване на учениците с приложени необходимите документи. от 10 април до 31 май 2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
8. Първо класиране и изнасяне на списъците с приетите в първи клас деца в сайта и информационното табло на училището. 4 юни 2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
9. Записване на децата в първи клас. от 5-6 юни 2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
10. Обявяване на свободните места след първо класиране в сайта и на информационното табло на училището. 7 юни 2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
11. Подаване на заявления за участие във второ класиране. 10-11 юни2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
12. Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране. 12 юни 2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
13. Записване на учениците приети на второ класиране. 13 юни 2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
14. Обявяване на свободните места за трето класиране. 14 юни 2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
15. Попълване на свободните места след трето класиране. от 17 юни 2019 г. Училищни комисии по т.6.4. на Раздел ІІ.
16. Пренасочване на незаписаните деца към училища, в които има свободни места. от 17 юни до 14 септември 2019 г. Директорите на училища, отдел ОМД
17. Провеждане на първите родителски срещи за приетите деца по класове. до 22 юни 2019 Директорите на училища
18. Изпращане на информация до началника на РУО-Силистра и началника на Кмета на Община Силистра за реализиране на план-приема след второ класиране. до 22 юни 2019 г. Директорите на училища
19. Провеждане на вторите родителски срещи за приетите деца по класове до 13 септември 2019 г. Директорите на училища
20. Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки до 14 септември 2019 г. Директорите на училища
21. Изпращане на списък до Кмета на Община Силистра с имената на децата, които са записани в първи клас и са били на училище първия учебен ден. 15 септември 2019 г. Директорите на училища
22. Изпращане на списък с имената на децата, родени през 2012 г., които не са постъпили в първи клас и уточняване причините за това. до 30 септември 2019 г. Отдел ОМД

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмет "Хуманитарни дейности".

Настоящата заповед да се сведе до знанието на началник отдел "Образование младежки дейности" и директорите на общинските училища за сведение и изпълнение.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Публикувано на: 26 март 2019 г. / Печат