Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

На осн. Заповед №ЗК-106 / 20.01.2020 г.


Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Община Силистра както следва:

  1. Документи по "Отбранително мобилизационна подготовка", съдържащи класифицирана информация, която не представлява държавна тайна. (чл. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България)
  2. Информация от протоколите на Общинският съвет по сигурност /ОбщСС/, с изключение на тези съдържащи класифицирана информация представляваща държавна тайна.
  3. Данните, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на лицата, съгласно чл. 70, ал. 3 от ЗЗКИ, представлява класифицирана информация.
  4. Информация за резултатите от извършените проверки в/на регистратурата и резултатите от тях.
  5. Информация свързана с организиране /осигуряване/ документалната, персонална и физическа сигурност на класифицираната информация.
  6. Обществена информация, създавана и съхранявана в общината по смисъла на чл. 9, ал. (2) от Закона за достъп до обществената информация.
  7. Информация станала известна на държавните служители в общината при/по повод изпълнение на служебните им задължения (чл. 25, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител).

Изготвил: Служител по сигурността на информацията

Публикувано на: 22 януари 2020 г. / Печат