Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-695 / 11.04.2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-695
гр. Силистра 11.04.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ - собствениците на поземлени имоти могат да поискат изменение на дворищно регулационните планове при условията и по реда на този закон, като поискат вътрешните регулационни линии на техните имоти бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР - до одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри измененията в кадастралните планове се одобряват със Заповед на Кмета на Общината, заявление с вх. № УТ-436/05.04.2019 г. от Реджеб Ахмед Юсеин.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 410, изменение на подробен устройствен план -план за регулация на УПИ II 410, УПИ III 410 и УПИ IV 410 в кв. 38, с Брадвари"

1. Изменението да бъде съобразено с § 4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР, с разпоредбите на ЗУТ - §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ.

3. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
ЗА Кмет на Община Силистра, на основание Заповед №ЗК-680/09.04.2019 г.

Публикувано на: 07 май 2019 г. / Печат