Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-848 / 14.05.2019 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК -848
гр. Силистра 14.05.2019 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-573/02.05.2019 г. от "МИШЪН" ЕООД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XLVII579 "за пром. и скл. база" и XLVI "за пром. и скл. база" в кв. 1 по плана на ПЗ "Запад" гр. Силистра при следните условия:

1. Териториален обхват: XLVII579 "за пром. и скл. база" и XLVI "за пром. и скл. база" в кв. 1 по плана на ПЗ "Запад" гр. Силистра попадат в ПИ с идентификатор 66425.514.551 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

2. Цел и задачи на проекта:

  • С предложението за изработване на ПУП - ИПРЗ за УПИ XLVII579 "за пром. и скл. база" и XLVI "за пром. и скл. база" в кв. 1 по плана на ПЗ "Запад" гр. Силистра разделяне, обединяване и образуване на два нови самостоятелни УПИ XLVII579 "за пром. и скл. база" и XLVI "за пром. и скл. база" в кв. 1 по плана на ПЗ "Запад" гр. Силистра.
  • За УПИ XLVII579 "за пром. и скл. база" в кв. 1 по плана на ПЗ "Запад" гр. Силистра се предвиждат застроителни линии и устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - "е"(свободно).

3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 14 май 2019 г. / Печат