Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1237 / 22.07.2019 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ЗК-1237
гр. Силистра 22.07.2019 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-838/27.06.2019 г. от Диана Николаева Борисова.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИс идентификатор № 41143.500.2498 по КК и КР на с. Калипетрово, Общ. Силистра при следните условия:

1. Териториален обхват: ПИс идентификатор № 41143.500.2498 по КК и КР на с. Калипетрово, Общ. Силистра.

2. Цел и задачи на проекта:
- С предложението за изработване на ПУП - ПЗ за ПИс идентификатор № 41143.500.2498 по КК и КР на с. Калипетрово, Общ. Силистра се предвиждат ограничителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена заона /Жм/ - "за жилищно строителство": плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40%, максимална височина - 10 м и начин на застрояване - свободно "е".

3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
За Кмет на Община Силистра със ЗК-1207 от 17.07.2019 г.

Публикувано на: 22 юли 2019 г. / Печат