Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1296 / 01.08.2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1296
гр. Силистра
01.08.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта, имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление 1004/30.07.2019 г. от Пламен Йорданов Кундурджиев

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XX 188, 189 и УПИ XIX 190 в кв. 26, извън ЦГЧ - гр. Силистра" при следните условия:

1 Изменението на плана за регулация е с цел обединяване на УПИ XX 188, 189 и УПИ XIX 190,в един нов УПИ в кв. 26, извън ЦГЧ - гр. Силистра.

2.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

3. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

4. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

5. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 02 август 2019 г. / Печат