Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-38 / 08.01.2020 г.


З А П О В Е Д
ЗК - 38
гр. Силистра 08.01.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1, в съответния срок по чл. 208 не е започна процедура за отчуждаване и становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 13/06.01.2020 г. от Община Силистра

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация от О.Т. 462, О.Т. 829, О.Т. 473 до О.Т. 474 по улица "Ангел Кънчев" - извън ЦГЧ - гр. Силистра"

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 08 януари 2020 г. / Печат