Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1044/ 13.07.2020 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК - 1044
гр. Силистра 13.07.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 845/15.06.2020 г. от Община Силистра, ОбС на БСП - Силистра, "Уникредит Булбанк" АД

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VII 3924, 3925 в кв. 106 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра".

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

            2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 13 юли 2020 г. / Печат