Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 330 / 19.02. 2019


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 330

гр. Силистра 19.02. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-127/31.01.2019 г. от ЗК "Нива-93".

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 58699.71.102 по КК и КР на с. Професор Иширково, общ. Силистра, обл Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 58699.71.102 по КК и КР на с. Професор Иширково, общ. Силистра, обл Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта: С предложението за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ за произв. и скл.дейност с идентификатор 58699.71.102 се предвижда свободно застрояване "е" в устройствена зона "Пп" - "Предимно производствена зона", с устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20%.

            3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                             

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 19 февруари 2019 г. / Печат