Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 1058/ 17.06. 2019


З А П О В Е Д

№­­­­­­­­ ЗК - 1058

гр. Силистра 17.06. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-776/13.06.2019 г. от  "Сима Трейд" ООД.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИс идентификатор № 66425.501.273, по КК и КР на гр. Силистра, Общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИс идентификатор № 66425.501.273, по КК и КР на гр. Силистра, Общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ за ПИс идентификатор № 66425.501.273 по КК и КР на гр. Силистра, Общ. Силистра се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена заона /Жс/ - "за жилищно средноетажно застрояване": плътност на застрояване /П застр./ до 70%, Кинт до 2.0, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 30% и начин на застрояване - "д".

            3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед. 

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 17 юни 2019 г. / Печат